Có 1 kết quả:

guī chú

1/1

guī chú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) long division
(2) calculation on the abacus