Có 1 kết quả:

dāng qiě jǐn dāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

if and only if