Có 1 kết quả:

dāng jīn

1/1

dāng jīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) current
(2) present
(3) now
(4) nowadays