Có 1 kết quả:

dāng liàng jì liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

equivalent dose