Có 1 kết quả:

lù yǐng

1/1

lù yǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to videotape
(2) to videorecord