Có 1 kết quả:

lù yǐng dài

1/1

lù yǐng dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) videotape (Tw)
(2) CL:盤|盘[pan2]