Có 1 kết quả:

Yí liáng xiàn ㄧˊ ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yiliang county in Zhaotong 昭通[Zhao1 tong1], Yunnan