Có 1 kết quả:

xíng xiàng

1/1

xíng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hình tượng, hình dạng, hình ảnh

Từ điển Trung-Anh

(1) form
(2) image

Một số bài thơ có sử dụng