Có 1 kết quả:

xíng shì yán jùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in grave difficulties
(2) the situation is grim