Có 1 kết quả:

xíng tóng

1/1

xíng tóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tantamount to
(2) to be like

Một số bài thơ có sử dụng