Có 1 kết quả:

xíng shì huà

1/1

xíng shì huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) formalization
(2) formalized