Có 1 kết quả:

xíng xíng sè sè

1/1

xíng xíng sè sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all kinds of
(2) all sorts of
(3) every (different) kind of