Có 1 kết quả:

xíng yǐng xiāng diào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) with only body and shadow to comfort each other (idiom)
(2) extremely sad and lonely

Một số bài thơ có sử dụng