Có 1 kết quả:

xíng yǐng xiāng suí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. body and shadow follow each other (idiom)
(2) fig. inseparable

Một số bài thơ có sử dụng