Có 1 kết quả:

xíng yú sè ㄒㄧㄥˊ ㄩˊ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to show one's feelings
(2) to show it in one's face