Có 1 kết quả:

xíng biàn

1/1

xíng biàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deformation
(2) bending