Có 1 kết quả:

xíng xiàng dà shǐ

1/1

xíng xiàng dà shǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) person who represents an organization and enhances its image
(2) ambassador