Có 1 kết quả:

xíng zhì

1/1

xíng zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) form
(2) structure
(3) design