Có 1 kết quả:

xíng tǐ

1/1

xíng tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) figure
(2) physique
(3) form and structure

Một số bài thơ có sử dụng