Có 1 kết quả:

cǎi huán

1/1

cǎi huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) glossy ibis (Plegadis falcinellus)