Có 1 kết quả:

cǎi yù

1/1

cǎi yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) greater painted-snipe (Rostratula benghalensis)