Có 1 kết quả:

biāo gè zi

1/1

biāo gè zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tall and strong physique