Có 1 kết quả:

biāo xiū

1/1

biāo xiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) angry
(2) wrathful