Có 1 kết quả:

biāo zhuàng

1/1

biāo zhuàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tall and husky
(2) hefty