Có 1 kết quả:

bīn bīn jūn zǐ

1/1

bīn bīn jūn zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

refined gentleman