Có 1 kết quả:

bīn bīn yǒu lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) refined and courteous
(2) urbane