Có 1 kết quả:

Péng Dìng kāng

1/1

Péng Dìng kāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chris Patten (1944-), last British Governor of Hong Kong 1992-1997