Có 1 kết quả:

Péng shān ㄆㄥˊ ㄕㄢ

1/1

Péng shān ㄆㄥˊ ㄕㄢ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pengshan County in Meishan 眉山市[Mei2 shan1 Shi4], Sichuan