Có 1 kết quả:

Péng Zhēn

1/1

Péng Zhēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Peng Zhen (1902-1997), Chinese communist leader