Có 1 kết quả:

Péng Zǔ

1/1

Péng Zǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Peng Zu (legendary figure of Taoism who lived 800 years)

Một số bài thơ có sử dụng