Có 1 kết quả:

zhāng míng

1/1

zhāng míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to show clearly
(2) to make public
(3) obvious