Có 1 kết quả:

zhāng xiǎn

1/1

zhāng xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to manifest