Có 1 kết quả:

yǐng yè

1/1

yǐng yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

film industry