Có 1 kết quả:

yǐng xiàng chǔ lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

image processing