Có 1 kết quả:

yǐng jù

1/1

yǐng jù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) film and theater
(2) screen and stage