Có 1 kết quả:

yǐng jù yuàn

1/1

yǐng jù yuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cinema
(2) movie theater