Có 1 kết quả:

yǐng yìn

1/1

yǐng yìn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) photographic reproduction
(2) photocopying
(3) photo-offset