Có 1 kết quả:

yǐng xiǎng miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) reach of influence
(2) affected area