Có 1 kết quả:

yǐng tán

1/1

yǐng tán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moviedom
(2) the world of movies
(3) film circles