Có 1 kết quả:

yǐng zhǎn

1/1

yǐng zhǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) film festival
(2) photography exhibition