Có 1 kết quả:

yǐng xīng

1/1

yǐng xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

film star

Một số bài thơ có sử dụng