Có 1 kết quả:

yǐng piàn

1/1

yǐng piàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) film
(2) movie
(3) CL:部[bu4]