Có 1 kết quả:

yǐng xiàng

1/1

yǐng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hình ảnh, ảnh

Từ điển Trung-Anh

variant of 影像[ying3 xiang4]