Có 1 kết quả:

yǐng zōng

1/1

yǐng zōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trace
(2) sign