Có 1 kết quả:

yǐng yuàn

1/1

yǐng yuàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cinema
(2) movie theater