Có 1 kết quả:

yǐng jí

1/1

yǐng jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) photo album
(2) CL:本[ben3]
(3) (TV) series

Một số bài thơ có sử dụng