Có 1 kết quả:

yǐng xiǎng lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) influence
(2) impact