Có 1 kết quả:

yì shǐ dòng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) draft animals
(2) beasts of burden