Có 1 kết quả:

yì chù

1/1

yì chù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) draft animal
(2) beast of burden