Có 1 kết quả:

chè wù

1/1

chè wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fully aware
(2) to recognize fully